3. Tập Yêu | TRANG (trích tuyển tập "tình người", 2018)