3 năm không lương và lý do rời VTV của BTV Diệp Anh