12 địa phương ở nhóm nguy cơ cao tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 của Chính phủ | VTV24