Download

 

Sau đây là một số softwares thông dụng mà các bạn có thể download . Nếu các bạn nào có những softwares khác hữu ích và muốn chia xẻ cùng các bạn khác, xin vui ḷng gửi về cho Trương Văn Tài : taivantruong@optusnet.com.au  để phổ biến trên Kỷ Yếu, hầu các bạn khác có thể download dễ dàng. Xin cảm ơn các bạn.
Click vào tên của software để download.

 

 

 

Real producer version 11

Dùng để chuyển các dạng nhạc mp3 về rm,...

Cute FTP

Dùng để upload files lên Sever

Unikey

Unicode program