Hình năm 2017

   

08-02-2017

Họp mặt Tân Niên hàng năm lớp Tứ A3.