13-04-2007

Phim Ḍng Máu Anh Hùng

11-04-2007

Nguyễn Chánh Tín và phim Ḍng Máu Anh Hùng

11-02-2006

Nguyễn Chánh Tín làm việc để quên

13-12-2004

Nguyễn Chánh Tín lập hăng phim

  Nguyễn Chánh Tín và những chuỗi bất ngờ trong đời
  Tiếng hát Nguyễn Chánh Tín