10. Vườn hoa nhà chị Lê Thị Ry, 28-08-2006

9. Hoa Quỳnh nhà bạn Lê Phan Lương, 26-08-2006

8. Vườn hoa nhà bạn Lê Phan Lương

7. Nhà chị Huỳnh Huệ

6. Nhà anh Lưu Văn Mười

5. Nhà Trần Thy Thông

4. Nhà Phan Thành Hâu

3. Trúc xinh nhà Nguyên Dung

2. Vườn hoa nhà Huỳnh Quốc Tuấn

1. Vườn sau nhà bạn Bùi Thái Ḥa

1a. Vườn hoa nhà bạn Lê Phan Lương