Danh sch ĐNhất Cấp ban Anh Văn, 1964-1968

 

Nguyễn Thị Dung

Cư ngụ : Paris, Php Quốc

thidung.nguyen@free.fr

Trần Thị Đến

Trưởng lớp

Cư ngụ :

 
L Thị Mỹ Hạnh

Tứ A1

Cư ngụ :

 

Trần Thị Hiệp

Tứ A1

Cư ngụ : Bnh Chnh, Việt Nam

Ngy "xưa" trong đm xun xanh ấy

C kẻ theo chồng bỏ cuộc vui...HMT

 

M m Ka

Cư ngụ :

 
Lm i Kim

Cư ngụ :

 
Đỗ Thị Mi

Cư ngụ : Si Gn

Tất Mỹ Phương

Cư ngụ : Paris, Php Quốc

 

Lm Vĩnh Hin

 

Cư ngụ : 10468 Vera Ave.,

Arleta,  CA 91331 USA

Tel. (818) 897 2767

hientam@msn.com

 

  Trương Tử Cường

Cư ngụ : Hoa Kỳ

  Hồ Tử Quang

Cư ngụ :

 
  Trần Văn Trương

Cư ngụ :