Trái Sầu Riêng với ưu điểm của nó.

(Source: Internet)