Moon Eclipse (Blood Moon) xảy ra vào lúc khoảng 12:22 sáng,
ngày 15-4-2014 (giờ California, USA).

(Audio works well with Google Chrome & Firefox)