Tâm sự người có chng

Chiều chiều tiếng vịt kêu chiều
Lấy chồng chi để trăm điều đắng cay
Ban ngày nằm ngủ bảo phơi
Ban đêm nằm ngủ: “Ḿnh ơi, trả bài”

Thẳng băng th́ bảo sân bay
Lớn quá th́ phán: “Mặt này, chúa dâm”
Gầy th́ chồng bảo cây tăm
“Ph́ nhiêu” th́ ổng lầm bầm: “Cái lu”

Nhiều con bảo: “Đẻ như gà”
Không con th́ bảo: “Tại bà không chăm”
Đầu năm khấn nguyện lăm răm
Kiếp sau làm kiếp con tằm sướng hơn !!

Việt Xuân sưu tầm

 

Tâm sự người có vợ

 

Chiều chiều b́m bịp kêu chiều

Lấy vợ th́ cũng lấy liều mà thôi

Ban ngày làm việc tả tơi

Ban đêm hầu vợ, phận tôi đêm trường

 

Nằm chung th́ bảo.....chật giường

Nằm riêng lại bảo.....tơ vương con nào

Lăng mạn th́ bảo.....tào lao

Đứng đắn lại bảo.....người sao hửng hờ

 

Khù khờ th́ bảo.....giai tơ

Khôn lanh th́ bảo.....hái mơ bao lần

Cả đời cứ măi phân vân

Tơ ḷng con gái biết mần sao đây ?!

Quốc Tuấn sưu tầm