Diễn đn m ru

 Ai vo Kỷ Yếu hy nn h !
Dở, hay cũng ht đại cho to !
Bạn b nhau cả c g sợ ?
Khen ch thẳng thắn cũng chẳng lo
Vui buồn chia xẻ cho khoi ch
Xp nhau đng gp chẳng so đo.
Chỉ sợ đến lc bi nhiều qu,
Anh Ti sẽ rượt chạy vắt gi !?


Việt XunCảm ơn ci tnh giống học tr
C sao ni vậy chẳng đắn đo !
Lắm bạn than phiền thời gian thiếu ?
Phen ny bi vở chắc đầy kho ?!!

Ti