Cảnh Xuân

Không rơ tác giả
Nhân dịp xuân về, xin gửi các bạn một bài Thơ Xuân độc đáo,
do bà Phạm Thị Thúy Nga, cựu GS MĐC sưu tầm được.
Thân mến
PHẠM QUANG HUYẾN 

Đọc xuôi

Ta mến cảnh Xuân ánh sáng ngời
Thú vui thơ rượu chén đầy vơi
Hoa cài giậu trúc cành xanh biếc
Lá quyện hương Xuân sắc thắm tươi
Qua lại khách chờ sông lặng sóng
Ngược xuôi thuyền đợi bến đông người
Xa ngân tiếng hát đàn trầm bổng
Tha thướt bóng ai mắt mỉm cười

 

Đọc ngược

Cười mỉm mắt ai bóng thướt tha
Bổng trầm đàn hát tiếng ngân xa
Người đông bến đợi thuyền xuôi ngược
Sóng lặng sông chờ khách lại qua
Tươi thắm sắc Xuân hương quyện lá
Biếc xanh cành trúc giậu cài hoa
Vơi đầy chén rượu thơ vui thú

Ngời sáng ánh Xuân cảnh mến ta
 

 

Trên đây là nét rất độc đáo có một không hai của bài thơ, v́ đọc ngược lại từ cuối đến đầu mà ư của bài thơ vẫn rất hay.

Tuy nhiên, c̣n một sự độc đáo khác nữa là cũng từ hai bài thơ trên đây, nếu chúng ta bỏ bớt đi hai chữ đầu câu, ba chữ đầu câu, bốn chữ đầu câu mà vẫn tạo thành một bài thơ khác cũng mang ư tưởng rất hay. Mời quư vị theo dơi. Ngoài ra, tác giả của bài thơ hiện nay vẫn không rơ là ai, hy vọng là sự phổ biến rộng răi này,một ngày nào đó sẽ biết được huy danh của tác giả.

NGUYÊN DUNG

 

 

Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu : Đọc xuôi
 

Cảnh Xuân ánh sáng ngời
Thơ rượu chén đầy vơi
Giậu trúc cành xanh biếc
Hương Xuân sắc thắm tươi
Khách chờ sông lặng sóng
Thuyền đợt bến đông người
Tiếng hát đàn trầm bổng
Bóng ai mắt mĩm cười

 

Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu : Đọc ngược


Mắt ai bóng thướt tha
Đàn hát tiếng ngân xa
Bến đợi thuyền xuôi ngược
Sông chờ khách lại qua
Sắc Xuân hương quyện lá
Cành trúc giậu cài hoa
Chén rượu thơ vui thú
Ánh Xuân cảnh mến ta

 

 

Bỏ 3 chữ đầu mỗi câu : Đọc ngược


Cười mĩm mắt ai
Bổng trầm đàn hát
Người đông bến đợi
Sóng lặng sông chờ
Tươi thắm sắc Xuân
Biếc xanh cành trúc
Vơi đầy chén rượu
Ngời sáng ánh Xuân
 

Bỏ 3 chữ đầu mỗi câu : Đọc xuôi


Ta mến cảnh Xuân
Thú vui thơ rượu
Hoa cài giậu trúc
Lá quyện hương Xuân
Qua lại khách chờ
Ngược xuôi thuyền đợi
Xa ngân tiếng hát
Tha thướt bóng ai
 

 

Bỏ 4 chữ đầu mỗi câu  : Đọc xuôi


Ánh sáng ngời
Chén đầy vơi
Cành xanh biếc
Sắc thắm tươi
Sông lặng sóng
Bến đông người
Đàn trầm bổng
Mắt mĩm cười
 

Bỏ 4 chữ đầu mỗi câu : Đọc ngược


Bóng thướt tha
Tiếng ngân xa
Thuyền xuôi ngược
Khách lại qua
Hương quyện lá
Giậu cài hoa
Thơ vui thú
Cảnh mến ta